Odszkodowania

Zadośćuczynienie za ciężkie uszkodzenie ciała

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, w razie uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody będzie obejmować wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Share