• 790 720 798
  • kancelariakallex@gmail.com

Zadośćuczynienie za ciężkie uszkodzenie ciała

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, w razie uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody będzie obejmować wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W takich sytuacjach sąd może przyznać poszkodowanemu także dodatkową sumę pieniędzy – tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie za ciężkie uszkodzenie ciała

Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę osobie poszkodowanej ciężkim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia (na skutek cudzego działania), odbywa się na podstawie art. 445 § 1 k.c. Krzywda jest tutaj rozumiana jako szkoda niemajątkowa, która swoim zakresem obejmuje wszelkie negatywne skutki dla poszkodowanego (fizyczne i psychiczne). Stąd też wysokość krzywdy jest niewymierna, a więc nie da się dokładne określić odpowiadającego jej zadośćuczynienia.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie ma na celu zrekompensować wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez osobę poszkodowaną. Są to wydatki na: leczenie, rehabilitację, opiekę czy też związane z pomniejszeniem zarobków. Odszkodowania nie należy mylić z zadośćuczynieniem, ponieważ odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oblicza się mechanicznie w procentach. Jeśli zaś chodzi o zadośćuczynienie, to jest to takie świadczenie pieniężne, które ma stać się sposobem na złagodzenie doznanej krzywdy. Ma ono uwzględniać wszystkie krzywdy fizyczne i psychiczne (negatywne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi albo następstwami uszkodzenia ciała). Zarówno te już doznane przez osobę poszkodowaną, jak i te, które będzie ona z dużym stopniem prawdopodobieństwa odczuwać w przyszłości. Kwota zadośćuczynienia jest niewymierna, ale nie może być symboliczna – zawsze musi mieć wartość odczuwalną ekonomicznie.

Co wpływa na wysokość zadośćuczynienia?

Jak zostało już wiele razy potwierdzone w Polsce przez Sąd Najwyższy, na wysokość zadośćuczynienia nie wpływa jedynie procent doznanego uszczerbku na zdrowiu. Może być ono wypłacone nawet wtedy, jeżeli poszkodowany doznał jedynie przejściowego rozstroju zdrowia, bez trwałego uszkodzenia. Zadośćuczynienie jest jednak z zasady wyższe gdy uszkodzenie ciała jest poważniejsze czy nieodwracalne w skutkach. Kompensata krzywdy oceniania jest przy wzięciu pod uwagę różnorakich czynników oraz indywidualnych okoliczności sprawy. Na wysokość kwoty zadośćuczynienia mają wpływ między innymi czynniki takie takie jak: wiek, płeć, charakter obrażeń, długość leczenia, rozmiar uszkodzenia ciała i jego skutki (w tym oszpecenie), trwałe uszkodzenia, negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, zależność poszkodowanego od osób i instytucji, niepełnosprawność, kalectwo, bezradność poszkodowanego, niezdolność do nauki albo pracy, niezdolność do samoegzystenecji, utrata zdolności płodzenia, zmiana planów życiowych, postawa sprawcy, medialność sprawy i wiele, wiele innych czynników.